کدام خواننده بهتر است ؟
گزینه 1 : سلنا
1 نفر - 25%
گزینه 2 : عدل
0 نفر - 0%
گزینه 3 : جنیفر
1 نفر - 25%
گزینه 4 : منصور
0 نفر - 0%
گزینه 5 : اندی
1 نفر - 25%
گزینه 6 : ارش
0 نفر - 0%
گزینه 7 : پیتبال
0 نفر - 0%
گزینه 8 : انریکه
0 نفر - 0%
گزینه 9 : هیفا
0 نفر - 0%
گزینه 10 : شکیرا
1 نفر - 25%